< tilbage 29-11-2021 - 15:03

Vi arbejder med Fremtids visualisering. VI ser fremad!

Vi vil gerne vise nye veje til et bedre samfund, med bedre muligheder for alle lag i det danske samfund. Vi visualiserer nogle fremtidsscenarier, der kan skabe glæde og trivsel mellem gennerationer, hvor der tages hånd om dem som har det svært. Børn og unge med udfordringer, midterfeldtet der ikke har udlevet deres fulde potentale. Ensome mennesker, seniorer og ældre,kan også få stor glæde ved at følge med i hvad der foregår på vores hjemmeide. Vi arbejder for en bedre fremtid, genem Andels-ideer og koncepter. Kig rundt på hjemmesiden og find ud af, hvordan du selvkan deltage.

God fornøjelse - Du får nye muligheder.

 

Vi arbejdere med  Niche World konceptet, hvor du kan deltage.

 

1. Udkast.  Følg med for yderligere info senere. 

I Danmark er udviklingen de sidste mange år gået i retningen FRA land MOD by. Byerne har vokset sig større, og de små lokalsamfund og landdistrikterne er blevet mindre og fattigere. Arbejdspladser forsvinder, huse forfalder, skoler nedlægges, og fremtiden kan se sort ud. Der er dog små tegn på, at det kan lade sig gøre at vende udviklingen!
Der uddeles maser af midler til landdistriktsudvikling. Tilskudsmidlerne bruges mest til små enkelt-initiativer og fælles initiativer der styrker rammen, altså legepladser, forsamling og aktivitetshuse osv. Projekter der er meget afhængelige af ildsjælene.
Det der mangler er en organiseret model for opbygning af fysiske nicheaktiviteter og en marketingsportal, der kan favne alle små produktioner og salgsaktiviteter. 
Gennem de sidste 25 år har man set trends som f.eks. økologi vokse sig frem. I de allerseneste år er ”LOKAL”-begrebet vokset til at blive et stærkt markedsføringsparameter.  Og det er min overbevisning, at der over en kommende 3–5 årig fremtidsperiode kan opbygges en helt ny trend – en NICHE-trend, som vi alle kan drage nytte af i de små samfund, hvis RAMMEN OPSTILLES rigtigt.  
Mange helt almindelige mennesker ser industrialiseringen og volumenvæksten i organisationer og virksomheder som en hindring for selv at deltage med det, den enkelte er rigtig dygtig til. Men alle kan bidrage med et eller andet i et fælles samfund, og alle kan motiveres til at bakke op om lokale projekter, som man kan se en fordel i for sit eget område.
Niche-trenden kan blive en ny driver i samfundet, hvor mange kan deltage som små producenter, vel at mærke under velorganiserede fælles rammer og med fælles afsætningsplatform.
Lidt samme model som ”Købmandsmodellen”, set i mange små lokalsamfund, hvor alle kan deltage.
Tanken er også, at der blandt ganske almindelige borgere kan opstå en ny trend, hvis rammen bliver opstillet.  Det er denne ramme, der f.eks. kan opstilles så den kan bruges, i dit nærmiljø og nærområde.  
Der skal være en styregruppe til at trække det nye fællesskab i gang og gøre området spændende og attraktivt at være en del af. 
Det vil skabe en vækst og dynamik i nærområdet, som i bedste fald også vil øge bosætningen.
Set gennem historien er værdierne og aktiverne gennem tid (50 – 100 år) samlet på stadig færre hænder. På et tidspunkt går man historisk set fra stort til småt igen med mange ejere, der har en lille andel og producerer på et lavere niveau. Det er denne historisk sikre tendens i samfundet, der kan udnyttes ved at opstille rammen nicheworld.dk.
Niche-begrebet under velorganiserede rammer kan blive 2030-driveren, i lokalområder  – ja, måske endda bredt ud til hele regionen eller hele landet.
Niche World konceptet kan aktivere mange små iværksættere i samfundet og skabe masser af vækst og fællesskab i lokalsamfundene. Ældre iværksættere med masser af erfaring vil få helt nye perspektiver for at udleve deres fulde potentiale.
De bærende elementer i forretningskonceptet er, at kunderne skal se værdien i at støtte de aktiviteter, de selv kan være medejere af. Samtidig med at kunden er med til at give et socialt løft til unge, der ønsker at dygtiggøre sig praktisk og arbejde med håndens arbejde. 
Selve forretningsidéen
Niche World kan etableres på et aktivt landbrug, der i en proces over en årrække udvikler og omstiller en mindre del af jorden eller produktionen hen mod nicheproduktion. 
Der skal opstilles en ramme for et projekt, der kombinerer følgende:
1. Ny læringsmodel for unge, der ønsker at arbejde alsidigt med håndens arbejde. De unge uddanner sig, samtidig med at de deltager i opbygningen af Niche World. Uddannelsen kombineres med jobs i de omkringliggende virksomheder. 
De unge udstyres med et registreret bevis eller CV, der dokumenterer, at de har arbejdet seriøst med forskellige opgaver i en given periode. De udstyres med selvtillid, selvstændighed og stigende kompetencer.
2. Der skal skabes et nichecenter, hvor det er muligt for seniorer og øvrige at udleve små forretnings/ erhvervsdrømme, udleve det fulde potentiale, uden at investeringen og risikoen er for stor. Samtidig skal der være adgang til fælles markedsføring og afsætningsmuligheder på en fælles platform.
3. Et nichecenter tænkes i opstarten værende en ny bygning eks. 25 * 50 med midtertorv med ovenlys, på eks. 7 m bred i hele bygningens længde. (7 m* 50 m i midten af bygningen) Nichemoduler i begge sider, med front mod fælles torv, 9 m i dybden * 5 m i bredden.  Det vil sige, ii bygningens længderetning kan der være 10 moduler i hver side.  20 moduler i alt på 5 * 9 m =  45 m2,  der kan investeres i af lokale niche/småerhvervsudøvere.  (Seniorer der mangler at udleve en erhvervsdrøm eller små iværksættere).
Der tænkes også udendørs-nicher, indenfor dyr, planter, produktion og udstilling, udendørs hobbys, mm.  Udendørs-nicher med adgang til indendørs salgsfaciliteter og fællesskab.
Der kan arbejdes med en landbrugsrelateret nichedel, for læring og oplevelsestilbud. En eksisterende bygningsdel, hvor mindre husdyrhold eks. 10 – 20 malkekøer og kalve, lidt grise, lidt fedekvæg/kalve, lidt får, osv. kan indpasses i eksisterende rammer med forsigtige investeringer.
4. Opbygge et oplevelsesøkonomisk levende aktivitets- og nichecenter, hvor turister og lokale kan opleve et spændende sted at besøge. En lokalitet hvor folk får lyst til at vende tilbage. Man skal tænke, at her er der gang i noget spændende, og her vil jeg gerne deltage.
Arbejdende nicheproduktioner, butikstorv, cafeliv, udendørsoplevelser i forbindelse med nicher og den omkringliggende natur. Oplevelser for børn og afslapning for voksne.
5. Naturoplevelser og seværdigheder i området inddrages i projekt og markedsføring.
Samarbejdssøgende model.
6. Børn og unge har adgang til Niche World, spændende oplevelser, og mulighed for at udleve læringsmæssige behov inden for håndværk og håndens arbejde. Måske på en medlemslignende kontingentmodel eller med kommunalt tilskud under ansvar. Skolesamarbejde?         
Ungdoms-aktivering for unge, der ser motivation i at dygtiggøre sig indenfor håndværksfag-området.  
7. Seniorer, der finder projektet interessant, kan deltage som nicheudøvere, som læringsmentorer for børn og unge, som investorer, eller som medlemmer, der ønsker en indholdsrig hverdag.
 
Senioren kan også deltage som mentorer, der følger med de unge ud i jobs, i virksomheder og får dem godt i gang.
8. Personer med forskellige handicaps og såkaldt ”skæve eksistenser”, der ikke passer ind i samfundets kasser, kan med den rette støtte få stor glæde af et niche-center. Mange små simple gøremål og oplevelsen af at være medlem af et større fællesskab, hvor arbejdsindsatsen giver mening.

Investorer
Der tænkes investorer/ejere i flere lag.
1. Ejerne af konceptet ” Niche World.dk ”   Driveren der opstiller modellen. Organisering og salgs/afsætningskanaler. Administration af ejerskab, medlemmer, nicher, sociale kontakter
2. Ejerne af den lokale fysiske destination, hvorfra konceptet virkeliggøres. Fase 1. udgangspunkt i en landbrugsejendom.  Fase 2. Flere landbrugsejendomme, med strategisk god beliggenhed.  
Fase 3.  Anderledes destination end landbrugsejendom, måske erhvervslignende nichefællesskaber i storbyer, med adgang til afsætningskanalen, Niche World.dk, samme grundlæggende værdigrundlag på det sociale og læringsmæssige område
3. Ejeren/ opstarter af små nicheenheder, udbudt på den fysiske destination
4. Medinvestorer små nicheenheder
5. Medinvestorer på helheden som aktive deltagere
Lokale nicheinvestorer
Ejer små nicheenheder, på landbruget/ nichedestinationen, udøver deres hobbys og Nicheerhverv i det fælles område, med mulighed for indtjening gennem produktsalg, læring til unge og børn, samt oplevelsesøkonomiske bidrag og relationer til det samlede koncept.                                   
Nicheudøvelsen kan ske som fuldtid, fritid, seniorliv.

 

Vi opdatere løbende, du kan følge med!  Tryk link

 

Kommenter artikel


Kommentarer

<