22-07-2021©AEJ. Nobisoil systemet.

Nyt reduceret jordbearbejdningssystem, der mekanisk kan booste og genopbygge humus og mikroliv i dyrkningsjorden. Verdens første - nyt system til klimaet.

Humus er jordens CO2 lunge. se link

Formål / Nyskabelsen.

Mekaniske dyrknings-processer, der vender humusbalancen i et højere tempo.

Nobisoil-systemet kan det nye der hurtigst muligt, kan forbedre klimaet. Tilføre organisk materiale under dyrkningslaget år efter år og samtidig, lade det forblive under overfladen i en længere årrække. Ormene fodres under jorden, således at ormeredder og spisekamre for orm, føres dybere ned i jorden. Ormene og mikroorganismerne, skal ikke kun arbejde i overfladen, humusdannelsen og hermed CO"-lagringen skal hjælpes på vej længere ned i dyrkningsjorden, det kan Nobisoil-systemet.

Skabe et nyt regenererende jordbearbejdningssystem, der mekanisk kan supplere kulstoflagringen i dyrkningszonen, og samtidig kan tilgodese og implantere de fleste af fordelene, ved nutidens kendte jordbrugsmetoder.

Verdens første jordbearbejdningssystem, der mekanisk år efter år, kan indarbejde organisk materiale i dyrkningszonen, således at de bliver under jordoverfladen år efter år, i 6 – 10 år. Hermed er der tid til en fosilagtig indlejring af kulstoffet, en humusopbygning. Humusindholdet genopbygges ved at tilføre organisk materiale i bunden af dyrkningszonen år efter år. Modsat pløjning forbliver det omsatte organiske materiale (Humus), i bunden år efter år, dvs. der er tid til indlejring og opbygning af humus, uden at der sker en forbrænding via iltning, af de organiske humin-stoffer/kolloiderne.

Der tilberedes samtidig et såbed, fri for organisk materiale og afgrødeetableringen kan foregå i samme arbejdsgang. Jorden forstyrres kun en gang, hvorefter overfladen lukkes ned igen med det samme, over det organiske materiale, herved undgås overiltning af jorden med efterfølgende humusafbrænding.

Det organiske materiale kan ligges ned i forskellige dybder fra 12 - 25 cm under overfladen, efter ønsker og behov, evt. længere ned hvis det givere mening. Ved dybere bearbejdninger ( 20- 30 cm.) cirkuleres humin-stofferne langsommere mod overfladen.
Men Nobisoil-systemet flyttes madpakken ned til ormene, ormegangene mod overfladen genopbygges hurtigt. Ormene kan lettere trække madpakken længere ned under dyrkningszonen, hvorved der sker en fosilagtig indlejring af humin-stofferne længere nede, i de dybere jordlag.
Nobisoil-systemet virker modsat teorierne med pløjefri dyrkning, hvor organisk materiale ligger på overfladen og forbrændes/oxyderes bort via sollys og iltning, hvorved Co2 frigives tilbage til atmosfæren.

Dyrkningslagets cirkulationshastighed mod overfladen, ændres med Nobisoil-systemet. Der opstår en positiv humus-regenererende effekt, hvor der løbende indlejres mere humin-stof end der forbrændes via overiltning. Dvs. de sidste 100 års negative humusindljring ændres til positiv indlejring, da der ikke længere pløjes humus op mod overfladen, samtidig med at der år efter år tilføres nyt organisk materiale i bunden af dyrkningslaget.

Metoder og teorier der er indtænkt i maskinens funktion/anvendelsesmuligheder. Maskinen arbejde ikke som en kendt plov, der vender jorden og løfter det organiske materiale op igen året efter. Nobisoil systemet cirkulerer dyrkningslaget over en længere tidshorisont ( 4 - 10 år) og fastholder der organiske materiale nederst år efter år.

Ved at sænke cirkulationshastigheden i dyrkningszonen, undgås at jorden overiltes, hvorved humin-stofferne afbrændes. Det mikrobiologiske liv i jorden fastholdes da Nobisoil-systemet kun bearbejde jorden en gang pr. dyrkningssæson. Bearbejdningen sker skånsomt og på en måde så kun dele af det mikrobielle liv forstyrres. Mikroorganismer, svampe, bakterier og ormelivet genoprette hurtigt igen.

Mål / Problemløsningen. Booste humusopbygningen i dyrkningszonen - den hurtigste vej til klimaforbedringer.

Målet med Maskinen / metoden er at skabe den første maskine i verden, der mekanisk kan fremme kulstoflagringen i dyrkningszonen. År efter år at lagre stigende kulstofmængder, uden at frigive forrige års lageropbygning. Skabe en metode der kan arbejde med nye jordbearbejdningsaggregater, kombineret med en særlig maskinopbygning.

En metode hvor alle fordelene ved reduceret jordbearbejdning fastholdes og sprøjtning med Roundup kan undlades. En metode der kan anvendes til både konventionelt og økologisk landbrug.

Forretningspotentiale.
Styrken ved systemet er at jorden frugtbarhed tilbagedannes mere og mere, år efter år. Humusindholdet stiger, hvorved de kvælstof-fikserende bakterier får et grundlag for liv og vækststeder i jorden, kunstgødningsbehovet falde stille og roligt over en årrække. Vandabsorberingsevnen i jorden stiger da overfladerne på og imellem jordpartiklerne bliver større med mere humus i jorden. Humus fungere som en svamp der kan tilbageholde vand og nærringsstoffer, indtil planterne har behov for dem.

Forretningspotentialet er meget stort for maskinen. Metoden kan anvendes på alle dyrkede arealer, den kan bruges til alle afgrøder. Mange afgrøder kan etableres direkte i forarbejdet jord, dvs. der kan sås direkte i samme arbejdsgang som jordbearbejdningen.
I princippet giver metoden højeste mulige klimagevinst, da metoden erstatter andre nødvendige jordbrugssystemer, der ikke har samme klimaprofil. Afgrødeetableringen skal udføres under alle omstændigheder.

Maskinen kan anvendes med samme effekt som en kendt plovteknik, den har blot flere fordele. Metoden kan også påmonteres en gyllevogn og bruges til strategisk placering af gylle, som startgødning for majs.

Det økonomiske potentiale er meget stort, med den rette udviklingsstrategi og det rigtige tidspunkt for IPR-anmeldelse. Potentialet er på størrelse med anskuelsen af alle pløjede dyrkningsflader, her vil systemet kunne bruges med store klimagevinster. Systemet har et stort klimafremmende perspektiv og vil herigennem med stor sandsynlighed, kunne tiltrække udviklingskapital.

Behov,

Dansk Ideregistrering har ideerne til udformningen af de særlige jordbearbejdningsaggregater og tanker om, hvordan disse aggregater kombineret med hinanden i en særlig og forholdsvis simpel maskinopbygning, kan opbygges til en maskine der kan skabe kvantespring, indenfor klimaforbedringer og intelligent dyrkning af landbrugsjorden.

Der er behov for udviklingsmidler og udviklingspartnere. Der ønskes et samarbejde med en maskinproducent eller lignende om maskinudviklingen. Udviklingspartnere med evne til at tiltrække udviklingskapital og investorer der ønsker at investere i klimaforbedrende teknik, søges til en afbalanceret udviklingsaftale.

Kontakt. Hvis du ønsker at medudvikle.

læs om regnormene, se link

Husk Nobisoil-systemet forstyrrer kun regnormene en gang om året, ved at servere for dem.

Fotosyntesen og respiration. se læringsvideo.

Kvælstofkredsløbet og Nitrogenkredsløbet er det samme. Se interessante læringsvideoer.

Masser af læringsvideoer om humusopbygning, planter og kulstof CO2